עודכן: 01.01.2018

חברת דור-ביל איי. בי. סי בע"מ (להלן: "החברה" או "אנחנו") מקדמת בברכה את המשתמשים בשירותיה. השימוש באתרי החברה לרבות בכתובת neighbor.co.il, neighbor.me, תתי שמות המתחם (sub-domains) של אתר החברה, כפי שניתן לצפות ולהשתמש בהם מכל מכשיר קצה (להלן ביחד: "אתר החברה") וכן באמצעות אפליקציית נייבר (להלן: "האפליקציה") ("אתר החברה" ו"האפליקציה" יקראו להלן ביחד: "הפלטפורמה"), לרבות התכנים והשירותים המוצגים בהם הינו בכפוף לתנאי שימוש אלו להלן ("ההסכם").

בלחיצתך על "אני מאשר" או בשימושך בפלטפורמה או כל חלק ממנה הנך מסכים ומאשר כי אישורך ו/או שימושך בפלטפורמה מהווים אישור לכך שקראת את ההסכם, הבנת את תוכנו והסכמת להיות כפוף לתנאיו. אם אתה מאשר הסכם זה ו/או עושה שימוש בפלטפורמה בשם המעסיק שלך ו/או כל גוף אחר, הנך מאשר ומצהיר כי הנך מוסמך לחייב את המעסיק או הגוף כאמור בהסכם זה.

אם אינך מסכים להסכם, נא הימנע מלהתקין את הפלטפורמה או הימנע משימוש בה.

הפלטפורמה מיועדת לשימוש ע"י חברות ניהול, נציג דיירים (וועד בית), דיירים ובעלי דירה ומשמשת לאחזקה וניהול יעיל של בנייני מגורים ו/או נכסי נדל"ן שונים (להלן: "הנכס"), הזמנת ואספקת שירותים מסוימים בקשר לנכס מספקי שירות שונים (להלן: "ספקי השירות") ביצוע תשלומים ומעקב אחר תשלומים בקשר לנכס, דיווח אירועים ו/או תקלות בנכס ומעקב אחר הטיפול בהם, ושירותים נוספים כפי שיהיו זמינים מעת לעת בהתאם לסיווג המשתמש ולהרשאות הגישה שלו (להלן ביחד :"השירותים").

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

לשימת לבך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את ההסכם. בכל כניסה לפלטפורמה, ניתן יהיה לקרוא את ההסכם בגרסתו העדכנית ביותר. תוקפו של שינוי בהסכם יחל מרגע פרסומו בפלטפורמה (בגרסתה העדכנית ביותר בכל זמן נתון).

בכל שאלה הנוגעת לשימוש בפלטפורמה ניתן לפנות בכתובת דוא"ל: [email protected] החברה תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

1. תנאים כלליים

1.1. השימוש בפלטפורמה ובתכנים המוצגים בה כפופים להסכם. מטרת הסכם זה הינה להסדיר את היחסים בין החברה לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש בפלטפורמה ("המשתמש", "הנך" או "אתה").

1.2. השימוש בפלטפורמה מיועד לבגירים בלבד. המשתמש מאשר בזאת כי מלאו לו 18 שנים.

2. הרשמה לפלטפורמה

2.1. הפלטפורמה מאפשרת למשתמשים בה לעשות שימוש בשירותים, בהתאם ובכפוף לסיווג המשתמש ולהרשאות הגישה הרלוונטיות למשתמש. בכדי להירשם תתבקש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך באמצעות הפלטפורמה. הפרטים אותם תתבקש למסור עשויים להשתנות בהתאם לסיווג המשתמש שלך ועשויים לכלול, בין היתר, את שמך המלא, כתובת, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך ומספר טלפון נייד. לאחר שתזין את הפרטים כאמור תשלח למספר הטלפון הנייד אותו מסרת הודעת טקסט עם סיסמא אותה תתבקש להזין במערכת לצורך אימות.

2.2. הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע אישי אשר נמסר להם כאמור בסעיף ‏2 זה ובמסגרת מתן השירותים, מפורטים במדיניות הפרטיות של החברה הזמינה ב https://neighbor.me/privacy ("מדיניות הפרטיות").

2.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים הניתנים לך על ידה בפלטפורמה, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

3. רישיון להתקנה ושימוש באפליקציה

3.1. החברה מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להתקין ולהשתמש באפליקציה על גבי טאבלט, מכשיר נייד, מחשב נייד או נייח שבבעלותך או בשליטתך, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בהסכם. החברה שומרת לעצמה את כל הזכויות באפליקציה אשר לא הוענקו במסגרת הסכם זה במפורש.

3.2. החברה עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של האפליקציה, ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני ואוטומטי את גרסת האפליקציה בה אתה משתמש. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג אוטומטי שכזה, ומסכים כי התנאים של הסכם זה יחולו על כל השדרוגים כאמור.

3.3. הנך מתחייב שלא: (i) להשתמש, לשנות או לשלב את האפליקציה או כל חלק ממנה לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של האפליקציה; (ii) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי הסכם זה כל אדם אחר; (iii) להעתיק, להפיץ או לשעתק את האפליקציה; (iv) לגלות (disclose) את התוצאות של ביצועי האפליקציה, או להשתמש בתוצאות אלה עבור פיתוח או פעילויות פיתוח של תוכנה מתחרה שבבעלותך; (v) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של האפליקציה או ניסיון לגלות את קוד המקור של האפליקציה, (vi) להסיר או לשנות סימני זיהוי בדבר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים או הודעות מזהות אחרות כלשהן שמוכלות בתוך או על האפליקציה או על כל עותק ממנה; (vii) להשתמש בשם החברה, בלוגו או בסימנים המסחריים שלה ללא אישור מראש בכתב מהחברה; ו/או (viii) לעשות שימוש מסחרי באפליקציה ללא אישור החברה מראש ובכתב.

4. קישורים והפניות בפלטפורמה

4.1. יתכן כי בפלטפורמה יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או אפליקציות אחרות ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לחברות אחרים, לרבות לספקי שירות שונים (להלן: "קישורים"). אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו בפלטפורמה יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט או לשירות פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים בפלטפורמה החברה אינה מלמדת כי התוכן המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אליהם מובילים הקישורים אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מובילים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולחברה לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור. החברה רשאית להסיר מהפלטפורמה קישורים שנכללו בה בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. אנו ממליצים לך לקרוא בעיון את ההסכם ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.

4.2. מבלי לגרוע מן האמור, החברה אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישורים הקיימים בפלטפורמה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים בפלטפורמה על ידי צדדים שלישיים.

5. תכנים המפורסמים בפלטפורמה על ידי משתמשים

5.1. הפלטפורמה עשויה לאפשר למשתמשים להעלות תכנים לפלטפורמה. הנך מנוע מלפרסם ו/או להעלות לפלטפורמה את התכנים הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.

5.2. החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע בפלטפורמה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית להסיר ו/או למחוק ו/או לאפשר לצד ג' להסיר או למחוק תכנים כאלו בכל עת.

5.3. במידה שמצאת בתכנים הנמצאים בפלטפורמה חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי ו/או לא עומד במגבלות המפרטות בסעיף ‏5.1 לעיל, אתה מתבקש להודיע לנו על כך לכתובת: [email protected] .

5.4. זכור: התכנים שתמסור ו/או תעלה לפלטפורמה עשויים להיות חשופים למשתמשי הפלטפורמה (בהתאם להרשאות הגישה השונות וסוג התכנים) והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל ו/או בגין העלאת התכנים.

5.5. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים בפלטפורמה ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המכשירים של המשתמשים בפלטפורמה וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

5.6. דע, כי במשלוח תכנים לפרסום בפלטפורמה, הנך מקנה לחברה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה (ראה הרחבה תחת הכותרת "קניין רוחני", להלן). משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום בפלטפורמה.

6. תשלום עבור השירותים

6.1. שימוש בשירותים ובפלטפורמה ע"י משתמש אשר מוגדר כדייר, בעל בית או וועד בית אינם כרוכים בתשלום לחברה מעבר לעמלות הסליקה הקיימות במערכת

6.2. שימוש בשירותים ובפלטפורמה ע"י מנהל בניין ו/או מי מטעמו (מנהל בניין לצורך סעיף זה הינו מי שמנהל באמצעות הפלטפורמה למעלה מנכס אחד), אינה כרוכה בתשלום לחברה במהלך 30 הימים הראשונים לאחר הורדת האפליקציה ("תקופת הניסיון"). לאחר תקופת הניסיון, המשך שימוש בשירותים ובפלטפורמה יהיו כפופים להתקשרות עם החברה בהתאם להסכם הרישיון ותשלום עבור השירות, כמפורט בהסכם הרישיון.

7. ביצוע תשלומים באמצעות הפלטפורמה
הפלטפורמה עשויה לאפשר ביצוע תשלומים לספקי שירות שונים וכן לגופים ומוסדות שלטוניים שונים. ככל שתבחר לבצע תשלומים באמצעות הפלטפורמה תתבקש למסור פרטים הנדרשים לביצוע התשלום. מובהר כי פרטים אלו יימסרו על ידך ישירות באתר לנותני השירות עימם החברה תתקשר בקשר עם מתן שירותי הסליקה מעת לעת (להלן: "ספק הסליקה"), וישמרו על ידם אף לאחר השלמת העסקה, ובהתאם לכך השמירה והשימוש בפרטיך האישיים יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של ספק הסליקה.

8. קניין רוחני

8.1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, בפלטפורמה – לרבות, מבלי לגרוע, בעיצובה, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכונות, תוספות, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר אחר הכלול בפלטפורמה – הינן של החברה בלבד ו/או שותפיה העסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך (re-transmission) להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות, בכתב ומראש. שמה של החברה וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה.

8.2. בכפוף לאמור בסעיף ‏5 לעיל, כל המידע והתכנים המופיעים בפלטפורמה נמצאים בבעלותה הבלעדית של החברה או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בו ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי הפלטפורמה ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

9. היעדר מצגים

9.1. השימוש בפלטפורמה, בשירותים ובתכנים הכלולים בפלטפורמה (לרבות תכנים אשר הועלו על ידי משתמשים) ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), בלי שום הצהרות או התחייבויות שהן. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התוצאות של השימוש שלך בפלטפורמה ו/או בשירותים ו/או בתכנים. על החברה לא חלה כל חובה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות לפלטפורמה. החברה מסייגת כל אחריות מפורשת או משתמעת בקשר לפלטפורמה ו/או לשירותים ו/או בתכנים, כולל בין היתר, לגבי בעלות, מסחריות, התאמה לתכלית מסוימת או אי-הפרה של זכויות צד ג'. השימוש, אפוא, בפלטפורמה, בשירותים ובתכנים ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

9.2. אתה מתחייב כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האמור לעיל.

9.3. החברה רשאית לסגור את הפלטפורמה ולשנות, מעת לעת, את מבנה, מראה וזמינות השירותים ו/או התכנים המוצעים או הניתנים בה, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

9.4. החברה אינה מתחייבת שהפלטפורמה (לרבות, למען ספק, שירותים בפלטפורמה) לא תופרע, תינתן כסדרה ללא הפסקות והפרעות ו/או תהיה חסינה מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וכן כי השירותים המסופקים במסגרת הפלטפורמה יהיו נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי בפלטפורמה יתוקן, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

10. הגבלת אחריות

10.1. החברה לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי (incidental) מכל סוג שהוא הקשור לשימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים ו/או בתכנים הכלולים בו או להעדר אפשרות להשתמש בהם, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, קריסת או בעיות במחשב, טאבלט, מכשיר נייד ו/או כל מכשיר קצה של המשתמש, או כל נזק או אבדן מסחרי או אישי אחר, אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו.

10.2. מובהר כי החברה אינה ולא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותים אשר ניתנים על ידי ספקי השירות ו/או לכל נזק אשר ייגרם למשתמשים כתוצאה ממתן שירותים ע"י ספקי השירות, וכי האחריות בגין מתן שירותים ע"י ספקי השירות הינה של ספקי השירות בלבד.

10.3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה, החבות המצרפית המקסימאלית של החברה (בין בחוזה, עוולה או כל צורה אחרת של חבות) בגין פיצויים או אובדן שנובעים מהסכם זה או קשור אליו, לרבות שימוש או אי-יכולת להשתמש בפלטפורמה ו/או בשירותים ו/או בתכנים הכלולים בפלטפורמה, לא תהיה גבוהה מהסכומים הכוללים שקיבלה בפועל החברה באופן ישיר מהמשתמש בגין שימוש בפלטפורמה ו/או בשירותים ו/או בתכנים הכלולים בפלטפורמה (אם בכלל) במהלך התקופה של שלושה (3) חודשים שמיד לפני התאריך שבו הוגשה התביעה.

10.4. יתכן שתחומי שיפוט אחדים לא ירשו את ההגבלה או ההחרגה של פיצויים נלווים או בגין נזק עקיף, ולפיכך בנסיבות מסוימות עלולות המגבלות או ההחרגות שלעיל לא לחול. ידוע למשתמש כי החברה הסכימה להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי החברה מסתמכת על כך.

11. שיפוי
אתה מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון שימוש זה ו/או הפרת החוק על ידך ו/או תביעה ו/או דרישת צד ג'.

12. תנאי שימוש של אפל
ההוראות שלהלן יחולו על כל אפליקציה שתוריד מחנות אי-טיונס (להלן – "תוכנה שנרכשה בחנות אי-טיונס"): מבלי לגרוע מסעיפים הגבלת אחריות והיעדר מצגים המפורטים בתנאי שימוש אלו, אתה מאשר ומסכים כי: (i) תנאי שימוש אלו נכרתו אך ורק בינך לבין החברה, ולא עםInc Apple ("אפל"); (ii) החברה, ולא אפל, הינם האחראים הבלעדיים על האפליקציה והתוכן אשר נכלל בה; (iii) החברה האחראית הבלעדית לספק שירותי תמיכה ותחזוקה לאפליקציה בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו או כנדרש בהתאם לדין הרלוונטי; (iv) על אפל לא חלה כל אחריות חובה לספק שירותי תחזוקה או תמיכה כלשהם בקשר לאפליקציה; (v) החברה הינה האחראית הבלעדית לכל אחריות מוצר, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת על פי חוק, במידה ולא הוחרגה בתנאי שימוש אלו; (vi) בכל מקרה שהאפליקציה לא תעמוד בתנאי האחריות הרלוונטית, אתה רשאי להודיע על כך לאפל, ואפל תשיב את מחיר הרכישה אשר שילמת בעד האפליקציה באמצעות חנות האפליקציות שלה; במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, על אפל לא תחול כל אחריות אחרת בקשר לאפליקציה ועל כל התביעות, אובדנים, התחייבויות, נזקים, עלויות או הוצאות אחרות אשר מתייחסים לאי העמידה בתנאי האחריות הרלוונטיים יחולו אך ורק הוראות תנאי שימוש אלו זה וכל דין אשר חל על החברה כספק של האפליקציה; (vii) אתה מאשר כי החברה ולא אפל אחראית לטפל בכל תביעה שלך או של כל צד שלישי בקשר לאפליקציה או בהחזקה ו/או בשימוש שלך באפליקציה לרבות, בין השאר, אך לא רק: (1) תביעות בשל אחריות למוצרים פגומים; (2) תביעות כי האפליקציה אינה מתאימה לכל דרישה חוקית או הסדר רלוונטי; ו – (3) תביעות אשר נובעות מחקיקה בקשר להגנה על הצרכן או מחקיקה דומה אחרת; (viii) במקרה של תביעה של צד שלישי שהאפליקציה או ההחזקה או השימוש מצדך באפליקציה מפירים את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, אפל לא תהיה אחראית לחקור, להגן, להסדיר את התביעה ולסלק כל הפרה כזו של תביעה של הפרה של זכויות קניין רוחני;(ix) , אפל והחברות הבנות של אפל, מהוות מוטב (כצד שלישי) של תנאי שימוש אלו, מעצם ההסכמה שלך לתנאים ולהוראות של ההסכם, מוקנית לאפל זכות (ואפל תחשב כמי שקיבלה על עצמה זכות זו) לאכוף תנאי שימוש אלו נגדך, כצד שלישי שהוא מוטב של הסכם זה; (x) השימוש באפליקציה יעשה גם בכפוף לכללי השימוש שנקבעו על ידי אפל, ובכלל זה הכללים שנקבעו בתנאי השימוש Apple App Store, הכללים כאמור ייכנסו לתוקף מהמועד בו אתה מסכים להסכם של האפליקציה; (xi) רישיון השימוש המוענק כאן מוגבל לזכות בלתי ניתנת להעברה להשתמש באפליקציה על iPhone, iPod Touch, iPad, או מוצר ממותג-Apple אחר שבבעלותך או שליטה ושמפעיל את iOS.

אתה מצהיר ומתחייב כי:(i) אינך נמצא במדינה אשר כפופה לחרם אשר הוטל על ידי ממשלת ארצות הברית או אשר נקבעה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה "תומכת טרור"; ו – (ii) אינך רשום ברשימה של ממשלת ארצות הברית של צדדים אסורים או מוגבלים.

בהסכמה לתנאי שימוש אלו, ככל שהחוק מתיר זאת, אתה מוותר על התחולה של כל חוק מתאים הדורש את התאמתם של תנאי שימוש אלו לשפה העברית ו/או לדרישות מקומיות נוספות. במידה והוויתור לעיל אינו מותר, אתה מסכים להיות מחויב בהסכם רישיון האפליקציה הסטנדרטי של אפל בנוגע למשתמשי קצה, המהווה חלק מתנאי השימוש של שירות Apple App Store, כפי שיתוקנו מעת לעת, המופיעים בלינק הבא:
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/stdeula

13. תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באפליקציה, לרבות בקשר התכנים, המוצרים והשירותים המוצעים בפלטפורמה, הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

14. תקפות הוראות הסכם זה
במידה והוראה מהוראות הסכם זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות הסכם זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

כל כך פשוט וחכם. הגיע הזמן. הורידו את את האפליציה עכשיו לנייד.

נוצר בהרבה    ע"י נייבר.מי – כל הזכויות שמורות © – 972.3.9497000+